Visszahívható-e azonnali hatállyal a munkaviszonyban álló ügyvezető?

Gyakran felmerül kérdésként, hogy a munkaviszony keretében dolgozó ügyvezető munkaviszonyára mennyiben és hogyan hat ki, ha őt a vállalkozás megfelelő szerve visszahívja. Egyes szakemberek szerint ilyenkor a munkaviszony megszűnik, míg mások szerint a munkaviszony megszüntetésénél a munka törvénykönyve szabályai nem kerülhetőek ki. Nézzük, mit mond erről a Kúria!

Vezető tisztviselő munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban lehet

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:112. § (1) bekezdése alapján a gazdasági társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.

A Ptk. 3:25. §-a alapján megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével, visszahívással, lemondással, a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, valamint a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

Ezen, Ptk.-ban nevesített szabályoknak megfelelően alappal tehető fel, hogy az ügyvezetői tisztségből a vezető tisztviselő bármikor visszavonható, mely esetben a munkaviszonya megszűnik. Nézzük, mit mond erről a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)!

OLVASSA TOVÁBB cikkünket, hogy megtudja, hogyan teszi lehetővé a munkaviszony megszüntetését az Mt., valamint, hogy mi a Kúria álláspontja!

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.