Teendők, ha vállalkozás a könyvvezetésben devizanemet vált

Mit kell tennie a könyveit euróban vezető cég, ha áttérne forintra, szükséges-e mérlegét könyvvizsgálóval hitelesíttetnie? Olvasói kérdésekre Pölöskei Pálné adószakértő válaszolt.

A kérdés részletesen így szólt: A vállalkozás jelenleg euróban vezeti a könyvelését, de szeretne mérlegfordulónapjával forintra áttérni. A jegyzett tőke nagyságát a cég meghatározhatja, például 3 millió forintban, és azt, hogy a jegyzett tőke konvertálásából (12.31-ei MNB-árfolyam szerinti összeg) adódó különbözetet tőketartalékba kell helyeznie. Kell-e a mérleget könyvvizsgálóval hitelesíttetnie, ha egyébként nem kötelezett könyvvizsgálatra? A számviteli politika, létesítő okirat módosításán túl milyen egyéb kötelezettségei vannak a cégnek? Mikor kell az eurós és a forintos éves beszámolót közzétennie?

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 146. § (1) bekezdése szerint az áttérést megelőzően a létesítő okiratban rögzített devizanemben elkészített beszámoló mérlegének valamennyi tételét az áttérés napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell – a (2)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – forintra átszámítani. A jegyzett tőkére ez a rendelkezés vonatkozik. A Szt. 149. § (3) bekezdése alapján meg kell állapítani ezen forintra átszámított érték és a létesítő okirat módosításában forintban meghatározott és a cégbíróságon forintban bejegyzett jegyzett tőke forintértéke közötti különbözetet, és azzal

a) amennyiben az átszámított érték az alacsonyabb, a számított jegyzett tőke összegét a tőketartalék pozitív összegéig a tőketartalékkal, azt meghaladóan az eredménytartalékkal szemben kell növelni,

b) amennyiben az átszámított érték a több, a számított jegyzett tőke összegét a tőketartalékkal szemben kell csökkenteni. 

Az Szt. 145. § 3)–(4)  bekezdése szerint az áttérési időponttal (mint mérlegfordulónappal)  az Szt. előírásainak megfelelő beszámolót kell készíteni az áttérés előtti pénznemben, és azt az áttérés napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni, közzétenni.

Ezen kívül az Szt. 145. § (5) bekezdése szerint az áttérés előtti pénznemben elkészített – a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott – beszámoló mérlegében szereplő adatokat az Szt.  146–147. és 149. §-okban foglaltak szerint devizáról forintra át kell számítani. Az átszámítás alapján, annak megfelelően az áttérés napjára vonatkozóan külön mérleget kell készíteni forintban, amelyet könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell, majd ezen külön mérleg alapján kell a könyveket az áttérés napját követő nappal, a létesítő okiratban rögzítettek szerint – adott esetben – forintban megnyitni. Ezen átszámítási különbözettel

  • nyereség esetén a tőketartalékot kell növelni,
  • veszteség esetén az eredménytartalékot kell csökkenteni.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao)

  • 7. § (1) bekezdés p) pont szerint csökkenti az áttérés következtében az eredménytartalék csökkentéseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben, illetve
  • 8. § (1) bekezdés o) pont alapján növeli az adóalapot az áttérés során a tőketartalék növeléseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben.

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.