Személygépkocsi-lízing elszámolása egyéni vállalkozónál

Hogyan számolhatja el az üzleti célú személygépkocsi beszerzési árát az egyéni vállalkozó? A nyílt végű lízing díja elszámolható-e költségként? – kérdezte az Adózóna olvasója. Juhász Tibor okleveles nemzetközi és ellenőrzési adószakértő válaszolt.

A kérdés konkrétan így szólt: “Egy egyéni vállalkozónak vállalkozási ügyek intézéséhez személygépkocsira van szüksége. Két lehetőség közül választana, az egyik a vásárlás, a másik a nyílt végű lízing. Kérdésem az, hogy a beszerzési ár elszámolására milyen módon van lehetőség? A másik, hogy nyílt végű lízing esetében a lízingdíj elszámolható-e költségként (akár útnyilvántartás vezetése mellett, ami igazolja hogy csak vállalkozási használat történik), a lízingdíj áfája visszaigényelhető-e? Cégautóadó-fizetési kötelezettség mely esetben terheli a vállalkozót? Lízing esetén a javítási költségek, üzemanyagköltségek elszámolása hogy történik?”

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

Elöljáróban, a nem kizárólagos üzleti célt szolgáló személygépkocsi elszámolása az egyéni vállalkozónak nem kedvező, igy a magam részéről nem szoktam támogatni.

Egyéni vállalkozók járműveinek költségelszámolása

Egyéni vállalkozóknak is a részletes útnyilvántartás szolgál a költségelszámolás alapjául, azzal, hogy abba csak a hivatali célból megtett utakat lehet beírni.

Költség kizárólag az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő üzleti célból megtett utak alapulvételével számolható el.

Ha az egyéni vállalkozó bevételnek nem számító költségtérítést kapott kiküldetési rendelvénnyel más jogviszonya alapján, akkor az útnyilvántartásába a kiküldetési rendelvénnyel megtett utakat nem kell beírnia, és ha a fenntartási költségeit a hivatali és az üzleti célból megtett utak arányában kívánja elszámolni, akkor a rendelvénnyel megtett útszakaszt a magáncélból megtett utaknál kell figyelembe vennie az arányosításnál.

A saját tulajdonú, a magánszemély által zárt végű lízingbe vett, kizárólag üzemi célú jármű (ideértve a továbbiakban a közeli hozzátartozó tulajdonát képező vagy a közeli hozzátartozó által zárt végű lízingbe vett járművet is) (e rendelkezés alkalmazásában a személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát, illetve eszközét képező személygépkocsi is, ha az egyéni vállalkozó azt más célra részben sem használja, és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják) üzemanyag-felhasználása, továbbá számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a jármű fenntartásának, javításának és felújításának költsége számolható el, valamint az Szja tv. 11. sz. melléklet II. fejezetében foglaltak szerint érvényesíthető értékcsökkenési leírás.

A kizárólag üzleti célt szolgáló járművekre – a személygépkocsi kivételével – az Szja tv. 11. sz. mellékletének II. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazható a beszerzési ár költségek közötti elszámolására.

A személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát, illetve eszközét képező személygépkocsi kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek minősül, ha az egyéni vállalkozó azt más célra részben sem használja, és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az e tevékenységekhez használt személygépkocsi beszerzési ára értékcsökkenési leírás keretében elszámolható. Innen ered a kedvezőtlenség, amit igyekeztem az elején is jelezni.

Minden más esetben a személygépkocsi beszerzési árának maradéktalan elszámolására sajnos nincs mód, az üzembe helyezés időpontjában érvényesíthető a bevétel 1 százaléka, de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának a 10 százaléka átalányamortizáció címén.

A személygépkocsi bérleti vagy lízingdíja címén is a költségként figyelembe vehető összeg több személygépkocsi esetén sem haladhatja meg a bevétel 1 százalékát. Kivételt képeznek ez alól a személygépkocsi-bérbeadást vagy személyszállító tevékenységet szolgáló személygépkocsik, amelyek esetében a bérleti díj, illetőleg a vonatkozó rendelkezés szerint a lízing díja elszámolható.

Ettől függetlenül a bevételt csökkentő kedvezményeknél, a kisvállalkozói kedvezmények között vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló, kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek minősül a korábban még használatba nem vett személygépkocsi is,

1. feltéve, hogy a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítése esetén az egyéni vállalkozó az adott személygépkocsi után az érvényesítést követő négy adóévben – legfeljebb azonban a Szja tv. 49/B § (14) bekezdés a), d) és e) pontjában szabályozott esetek bármelyikének bekövetkeztéig –, cégautóadót fizet,

2. ha a személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozó tevékenységének tárgyát, illetve eszközét képezi, azt más célra részben sem használja, és ezt üzleti nyilvántartásai egyértelműen alátámasztják.

Az egyéni vállalkozónak is lehetősége van arra, hogy útnyilvántartás vezetése helyett – saját tulajdonú személygépkocsi használata címén, függetlenül az üzemeltetett személygépkocsik számától – havi 500 kilométernek megfelelő költséget számoljon el a személygépkocsi üzemi célú használata miatt. Ezt az elszámolási módszert is csak a teljes adóévre – illetőleg az adóéven belül a tevékenység teljes időtartamára – lehet alkalmazni.

Ha az egyéni vállalkozó ezt a módszert választja, akkor az üzemanyagköltség a norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével a NAV által közzétett ár alapulvételével, a fenntartási költségek pedig kizárólag a kilométerenkénti 15 forint általános személygépkocsi-normaköltség alkalmazásával számolhatók el.

A költség elszámolásának a napja az év mindazon hónapjának első napja, amelyre az egyéni vállalkozó 500 kilométer-átalányt számolt el. Az őstermelőkhöz hasonlóan az 500 kilométer költségátalányt választó egyéni vállalkozóknak sem kell cégautóadót fizetniük.

Elszámolható még a személygépkocsi üzemeltetési költsége.

A gépjárművek üzemeltetésének költségei üzemanyagköltségből és fenntartási, javítási, felújítási költségekből állnak. Így például nem része az üzemeltetési költségeknek az úthasználat díja, a garázsbérleti díj, a parkolás díja.

Üzemanyag-felhasználás címén vagy

a) az üzemanyag-fogyasztási norma és az állami adó- és vámhatóság által közzétett üzemanyagár, vagy

b) a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás vehető figyelembe, azonban a számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség nem lehet több, mint az üzemi használatra az üzemanyag-fogyasztási normával számított mennyiség,

azzal, hogy a magánszemély az adóév egy negyedévén belül a negyedév első napján választott üzemanyag-felhasználással összefüggő költségelszámolási módszertől – ideértve a választott üzemanyag-fogyasztási normát is – nem térhet el.

Nem alkalmazható az a) pont rendelkezése, ha az egyéni vállalkozó az áfatörvény szabályai szerint az üzemanyag általános forgalmi adóját levonásba helyezi.

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.