Az apa, a fia, a gázos és a kéményszerelő – fordított adózás?

Ki és hogyan számláz az építési-szerelési munka során az Adózóna olvasója által vázolt esetben? Dr. Bartha László adójogi szakjogász válaszolt.

A kérdés konkrétan így szólt: “Fiam egy kft.-vel kötött vállalkozási szerződést, amely építési-szerelési munkákra (gázszerelés) adott megbízást egyszerű bejelentésköteles új épületnél. A szerződés szerint a megjelölt munka fordított adózás alá tartozik. Mivel a munkát egyedül nem tudta elvégezni, a gázszerelésben édesapját – aki szintén áfaköteles egyéni vállalkozó, gázvezeték- és készülékszerelő mester –, a kéményszerelésben pedig egy kéményes egyéni vállalkozó szakembert kért meg. Kérdésem: ki, hogyan számláz a fiamnak? Az apa és a kéményes is fordított áfával? Az áfát végül is ki fizeti meg? Hisz a fiam számlája alapján a kft. fizeti az áfát. Ki jár rosszul?”

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

Egyértelmű válasz kérdéseire csak a tranzakció lényegi körülményeinek ismeretében lenne adható. Általánosságban az alábbiak mondhatók el  – az egyes feltételek ismertetésénél a kérdéseiben leírt részletekre kitérek, ugyanakkor a feltételrendszert a megbízó felé történő teljesítések és az alvállalkozók teljesítései esetében külön-külön indokolt megvizsgálni.

A kérdésében  szereplő fordított adózás azt jelenti, hogy a szolgáltatásnyújtó számlájában átlalános forgalmi adót nem számít fel, az általános forgalmi adó felszámítására a szolgáltatás igénybevevője kötelezett, illetve, amennyiben egyébként arra jogosult, a szolgáltatás általános forgalmi adóját levonásba is helyezheti. (Tehát a fordított adózás alkalmazásával összességében “senki sem jár rosszul”, amennyiben a szolgáltatás igénybevevője adólevonásra jogosult.)

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) b) pontja alapján az adó megfizetésére a szolgáltatás igénybevevője köteles: “a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának.”

Tehát a fordított adózás alkalmazásának feltételei a következők:

1. Az ügylet szolgáltatásnyújtásnak minősül. Ezt a kérdést különösen abban az esetben szükséges tisztázni, ha az ügylet mind termékértékesítési, mind szolgáltatásnyújtási elemeket tartalmaz vagy több elemből áll össze – kérdésében termékértékesítésnek minősülő elemet nem sorolt fel.

2. A szolgáltatás építési-szerelési vagy egyéb szerelési munkának minősül. Egyéb szerelési munkának minősül például a technológiai szerelés is. Ide tartozónak minősíthető a víz-, gáz-, fűtésszerelés is.

3. A szolgáltatás ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányul. Amennyiben a vállalkozó csak az építkezéssel összefüggő részmunkát végez, akkor vizsgálandó, hogy részt vett-e az ingatlan létrehozatalában, átalakításában, felújításában. Ha az ingatlan olyan részével összefüggésben kerül sor a munkára, ami az ingatlannal alkotórészi kapcsolatban van, tartósan egyesített, akkor az adott munka fordított áfás. Az alkotórészi kapcsolat esetén az épületbe állandó jelleggel beépített bármely olyan alkotóelemről van szó, amely az épület vagy építmény lerombolása vagy megváltoztatása nélkül nem távolítható el, vagy a beépített alkotóelem az épület vagy építmény szerves részét alkotja, és amely nélkül az épület vagy építmény nincs befejezve. A közművek a korábbi adóhatósági gyakorlatnak megfelelően az ingatlan alkotóelemének minősülnek. Kérdéseiben ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányuló munkákat sorol fel.

4. Az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb átalakítása építési hatósági engedély köteles, vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött. Nem feltétlenül a konkrét munkának, hanem a beruházásnak magának kell engedélykötelesnek (tudomásulvételi eljáráshoz kötöttnek, egyszerű bejelentéshez kötöttnek) lennie, amivel kapcsolatban a konkrét munka felmerül. Ugyanakkor, amennyiben az adott munka nem az engedélyköteles beruházással összefüggésben, annak keretében merül fel, térben és időben nem az engedélyköteles beruházáshoz kapcsolódik, az nem adózik fordítottan. Fontos megjegyezni, hogy az adóhatósági álláspont szerint csak a használatbavételi engedélyezésig felmerült munkák elégíthetik ki a fordított adózást előíró törvényi rendelkezéseket. Ezen feltétel a megbízójától kapott tájékoztatás alapján teljesül.

5. Az Áfa tv. 142. § (3) bekezdése alapján a fordított adózás abban az esetben alkalmazandó, ha mindkét fél belföldi adóalany, és egyik félnek sincs olyan jogállása, mely alapján tőle az adó megfizetése ne lenne megkövetelhető. Ezen feltételre kérdéseiben nem tér ki (például ha a kéményes alanyi adómentes, úgy a fordított adózás nem alkalmazható).

Az előfizetéssel elérhető tartalmak között további cikkeket olvashat a témáról.

Válasszon csomagajánlataink közül:

Hozzászólások lezárva.