Áfa kétszer

Olvasónk Magyarországon vásárolt és Ausztriában honosított gépjárművel kapcsolatban szerette volna megtudni, hogy mi minősül közösségen belüli termékbeszerzésnek, illetve tisztázni akarta az üggyel összefüggésben az áfa megfizetésének szabályait. Szakértőnk, dr. Verbai Tamás jogász válaszolt a kérdésre.

A kérdés részletesen így hangzott: 2018.11.14-én Magyarországon új személygépkocsi-vásárlás történt hitelre. A számlát a bank a magánszemélynek adta ki. Nem volt ismert – csak az osztrák hatóság felszólítása után – hogy az Ausztriában használni kívánt gépkocsit – a tulajdonos életvitelszerűen az országban él – honosítani kell. A gépkocsi a hitel kifizetése, a magyarországi forgalomból kivonás után honosításra került. Az eljárást új gépjármű magánimportjának minősítették, és mint új (6 hónaposnál fiatalabb és 6000 kilométernél kevesebbet futott) közlekedési eszközre 2019.03.11-én kiszabta az osztrák áfát. A kiszabott áfát igazoltan megfizették. Az osztrák hatóság azt az információt adta, hogy a magyarországi eladótól kell a bizonylatokkal (határozat az áfa, befizetésigazolás másolatai) a visszatérítést kérni. A bank szerint az osztrák hatóság hibázott: a lakóhelyváltozás miatt került új közlekedési eszköz Ausztriába – az áfamentesség pedig nem volt alkalmazható [2006/112/EK végrehajtási rendelet 2. cikk a) pont]. Szerintük a 2006/112/EK IRÁNYELV I. CÍM, 2. cikk 1. bekezdésének b) pontja szerint nem minősül Közösségen belüli termékbeszerzésnek a lakóhely megváltoztatása keretében új közlekedési eszköz nem adóalany általi átvitele az új lakóhelyre, feltéve, hogy a 2006/112/EK irányelv 138. cikk (2) bekezdésének a) pontjában előírt adómentesség az értékesítés időpontjában nem volt alkalmazható. A NAV-tól korrekt infót nem kaptunk, állásfoglalást talán a PM ad(hat)? Hová forduljunk? A pereskedést nem akarjuk. Kérem a konkrét ügyre vonatkozó jogszabályhellyel alátámasztani válaszukat!

Szakértőnk válasza a következő: a fentiek szerinti kérdésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom. Felhívom szíves figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljes körű ismerete mellett adható egzakt válasz!

Az Ön által is hivatkozott HÉA-irányelv (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénnyel [áfatörvénnyel] egyébként szinkronban lévő) rendelkezései a következők:

A HÉA-irányelv 2. cikk (1) bekezdés b) pont ii) alpontja értelmében a HÉA hatálya alá a következő ügyletek tartoznak:
b) termék ellenérték fejében történő Közösségen belüli beszerzése a tagállamon belül:
ii. új közlekedési eszközök esetében, adóalany vagy nem adóalany jogi személy által, akinek a 3. cikk (1) bekezdésének értelmében más, a HÉA hatálya alá tartozó beszerzése nincs, vagy bármely más nem adóalany által.

A HÉA-irányelv 20. cikke szerint továbbá „Közösségen belüli termékbeszerzésnek” kell tekinteni a tulajdonosként történő rendelkezési jog megszerzését olyan ingóság felett, amelyet az eladó, a vevő vagy bármelyik megbízásából harmadik személy a vevő számára egy olyan tagállamba ad fel vagy fuvaroz el, amely nem egyezik meg a termék feladásának vagy elfuvarozásának kiindulási helyével.

A HÉA-irányelv 138. cikk (1) bekezdés (2) bekezdés a) pontja szerint a tagállamok mentesítik továbbá az alábbi ügyleteket:
olyan új közlekedési eszközök értékesítése, amelyeket az érintett tagállam területén kívülre, de a Közösség területére, a beszerző számára az eladó, a beszerző vagy megbízásukból más személy adott fel vagy fuvarozott el, amennyiben ezen értékesítések beszerzője olyan adóalany vagy nem adóalany jogi személy, akinek a Közösségen belüli beszerzései a 3. cikk (1) bekezdésének értelmében nem tartoznak a HÉA hatálya alá, illetve bármely más nem adóalany.

A megadott információkból nem derül ki egyértelműen, hogy a gépjármű Ausztriába történő eljuttatására a termékbeszerzés közvetlen következményeként, vagy attól függetlenül került-e sor, ezen információ hiányában pedig nem dönthető el egyértelműen a kérdés.

Abban az esetben ugyanis ha az új gépjármű közösségi tagállamba történő elfuvarozására/eljuttatására nem a termékértékesítés közvetlen következményeként, annak eredményeként került sor, hanem a beszerző a terméket később, például lakóhelyváltozás miatt vitte Ausztriába (ha jól értem, erre hivatkozik a gépjármű értékesítője), akkor egy Magyarországon adóköteles belföldi termékértékesítés (gépjármű értékesítése) történt, míg a fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések értelmében az új gépjármű másik tagállamba juttatása – önmagában nem lévén ellenérték fejében végrehajtott ügylet – nem minősül Közösségen belüli beszerzésnek [így egyrészt a korábbi termékértékesítés erre hivatkozással nem mentesül az adófizetési kötelezettség alól Magyarországon a HÉA-irányelv 138. cikk (1) bekezdés (2) bekezdés a) pontja alapján, másrészt a gépjármű tagállamok közötti, ellenértékes ügylettől független mozgatása a HÉA irányelv 2. cikk (1) bekezdés b) pont ii) alpontja értelmében nem adóztatható Ausztriában].

Ezzel szemben, ha a gépjármű másik tagállamba juttatása a termékértékesítés közvetlen következtében valósult meg, akkor valóban egy Magyarországon adómentes belföldi termékértékesítés és egy Ausztriában adóköteles Közösségen belüli termékbeszerzés valósult meg.

Megjegyzem továbbá, hogy írásbeli állásfoglalást mind a NAV, mind a Pénzügyminisztérium ad adózással kapcsolatos kérdésekben (azzal, hogy bíróság előtt egyik sem kötelező érvényű), így azt javaslom, hogy a kérdését a tényállás részletes leírásával és a dokumentumok csatolásával szíveskedjen ezen fórumok valamelyikén is feltenni, és az így kapott állásfoglalás alapján folytatni a probléma megoldását.

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.