A KKV-k 2021. évi iparűzési adójának csökkenése

kkv

Cikkünk a KKV-k 2021. évi helyi iparűzési adó csökkenésének alapjául szolgáló jogszabályok gyakorlati magyarázatával, példákon keresztül kíván támpontokat nyújtani – a közelgő nyilatkozatételi időpontra (2021. február 25.) is tekintettel – a jogalkalmazók számára. A cikk kitér arra is, hogy a vállalkozó az adóelőnyt állami támogatásként veheti igénybe.

A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (Korm. rendelet1) szerint a helyi iparűzési adót a 2021. évben – ha az önkormányzati rendeletben megállapított adómérték 1%-nál több – 1%-os adómérték alkalmazásával kell megállapítani a mikro-, kis és középvállalkozások esetén. Azon KKV-k jogosultak az adóévi adó csökkentésére, amelyeknek a 2021. évben az összes foglalkoztatotti létszáma nem éri el a 250 főt, és éves nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 4 milliárd forint. A vállalkozásnak a KKV törvényben előírt feltételeket – a nettó árbevételre vagy mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatár kivételével – alkalmaznia kell, így a partner és kapcsolódó vállalkozások mutatószámai tekintetében az összeszámítási szabályokat is.

Ha egy vállalkozásnak a székhelye szerinti településen kívül más településen a Htv. szerinti telephelye van, akkor – az adónemet bevezető önkormányzat illetékességi területén – településenként alanya az iparűzési adónak. Így az adócsökkenés időszaka és hatása az adóalanyisághoz és adókötelezettséghez igazodik.

Az adózó a 2021. I. félévre bevallott, míg a II. félévre bevallandó adóelőleg 50%-át fizeti meg az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

  • a jogi személy, egyéb szervezet esetén a 2019. évi beszámolóban rögzített adatok, míg az Szja-tv. hatálya alá tartozó vállalkozó esetén a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatok a hivatkozott feltételeknek megfelelnek,
  • legkésőbb 2021. február 25-ig a NAV-hoz elektronikusan nyilatkozatot tesz a „21NYHIPA” nyomtatványon, melyben arról nyilatkozik, hogy
  • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
  • az adócsökkentést, mint a 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (Korm. rendelet2) szerinti támogatástartalomnak megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és
  • december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, vagy nehéz helyzetű vállalkozásnak minősült, de nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

A nyilatkozat benyújtása mellett az adózónak szükséges a Htv. szerinti telephelye(i) címét is bejelentenie a NAV-hoz, amely a beérkező adózói nyilatkozatot akkor tudja a vállalkozó telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatósághoz továbbítani, ha a telephely nyilvántartásában már szerepel.

Ha az adózó határidőben nyilatkozatot nem tett, akkor 2021. március 16-áig, illetőleg 2021. szeptember 15-éig a bevallott adóelőlegének mérséklését – eljárási illeték megfizetése nélkül – kérheti az Art. 69. §-ában foglaltakra és a Korm. rendelet1 szerinti 1%-os adómérték alkalmazására hivatkozással. Az adóelőleg mérsékléséről az önkormányzati adóhatóság határozatban dönt, melynek véglegessé válását követen kell a csökkentett előlegösszeget megfizetni.

Az adócsökkenés valójában a 2021. adóévi iparűzési adó bevallásával realizálódik. Az adózó az adóévi iparűzési adóbevallásában nyilatkozik – bevallási nyomtatvány Főlap I. pont 10. sorban X tételével és a VII. pont 16. sorban az 1 %-os adómérték rögzítésével – az adóelőny érvényesítéséről. Az adóévre meg nem fizetett adó összege a 2021. évi iparűzési adóalap és az 1 %-os adómérték, valamint az önkormányzati adómérték különbözetének szorzatával azonos.

A tételes iparűzési adóalap (2,5 M Ft/település) szerinti adózást választó kata-alanyt e minőségre tekintettel adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, tovább az adóévról bevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli, míg adóját évente két egyenlő részletben fizeti meg. Mindebből adódóan a Korm. rendelet1 szerinti 1%-os adómérték csökkentő hatása a kata-alanyok esetében közvetlenül (önadózással) úgy érvényesül, hogy a 2021. adóévi adót az 1 %-os adómérték alkalmazásával – nyilatkozat tétele nélkül – fizeti meg március 16-áig és szeptember 15-éig.

Az iparűzési adócsökkenés a Korm. rendelet2 szerint állami – átmeneti vagy/és csekély összegű – támogatásként nyújtható, vállalkozó részéről vehető igénybe. Az átmeneti támogatás támogatástartalma a 2019. adóévi iparűzési adóalap, valamint a 2021. évi önkormányzati rendelet szerinti adómérték és az 1%-os adómérték különbözetének szorzatával megegyező összeg. A támogatástartalmat az adózói nyilatkozat alapján az önkormányzati adóhatóság állapítja meg, és azt a vállalkozónak 2021. április 30-áig visszaigazolja.

Azon vállalkozók, akik az adócsökkenést csak a 2021. évről szóló iparűzési adóbevallás alkalmával érvényesítik – mivel például sem nyilatkozatot, sem előlegmérséklési kérelem nem nyújtottak be, vagy tevékenységüket a 2021. év során jogelőd nélkül kezdték meg –, az adóelőnyt csekély összegű támogatásként vehetik igénybe. A vállalkozásnak az állami támogatás igénybevételekor kapcsolt vállalkozásainál elszámolt támogatástartalmakat is figyelembe kell vennie.

* * *

Február 17-én dr. Kovács Attila okleveles adószakértő tolmácsolásában ÉLŐ KÖZVETÍTÉS keretei között készülhetsz fel az iparűzési adó aktualitásaiból, a Pentával! Jelentkezz most, mert 2021. február 10-ig 21.900 Ft + áfa helyett 17.900 Ft + áfa díjért vehetsz részt a konferencián

Hozzászólások lezárva.